fbpx
Podmínky a náležitosti členství v TŠ Ivy Langerové respektive v Top Dance Prague Team, z.s. a účasti v kurzech – platné od 1.9.2019 – pro všechny akce tanečního spolku – dále Taneční škola (TŠ)

Vznik členství:

  • Odesláním přihlášky stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s platnými Stanovami/podmínkami členství v Top Dance Prague Team z. s. (dále “Spolek” či “Taneční škola“), jejíž členem se chci stát. Jsem připraven/a respektovat výrok schůze vedení Spolku, který rozhoduje o členství. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena Spolku, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy Spolku, se kterými jsem se seznámil/a, stejně tak, jako rozhodnutími orgánů Spolku.

 

Pravidla chování:

  • Dbát pokynů lektora, příchod do lekcí tak, abychom pozdním příchodem nerušili ostatní, použití vhodné tanečních bot, které neničí podlahu tanečních prostor.
  • Člen spolku (respektive jeho zákonný zástupce) je odpovědný za škodu na majetku vzniklou nerespektováním pokynů vedoucího/lektora.
  • V případě neúčasti tanečníka na hodině v době konání kurzu, nese zodpovědnost za tanečníka jeho zákonný zástupce. Účast rodičů či jiných spřízněných osob na taneční lekci, bez předchozí domluvy s vedením Taneční školy, není povolena. Úrazové pojištění tanečníků není součást členského příspěvku.

 

Charakteristika členství:

  • základní členství (1x týdně tanec na ZŠ) = 2300,– Kč/pol, 4200,– Kč/rok,
  • výběrové skupiny a soutěžní klub – výše členského příspěvku je uvedena pro konkrétní taneční skupiny individuálně (viz. přihláška /webové stránky)
  • Členové mohou své členství rozšířit o účast na ostatních akcích (semináře, přednášky, soustředění a jiné akce) – cena je stanovena individuálně pro konkrétní akci.
  • V případě, že stávající člen neuhradí členský příspěvek na další období, jeho členství ve spolku pokračuje s tím, že mu jsou pozastavena práva navštěvovat akce Taneční školy (taneční lekce, semináře, kurzy apod.)
  • Zaplacením prvního i  každého následujícího členského příspěvku současný i budoucí člen potvrzuje, že se seznámil a akceptuje aktuální podmínky a náležitosti členství ve spolku (v Taneční škole) a to včetně všech případných úprav a změn v době odeslání platby členského přípsěvku.

 

Ukončení členství:

  • Případné ukončení členství ve spolku musí proběhnout písemnou formou (i přes e–mail/web).
  • V případě uhrazení poplatku za roční členství není možné požadovat v pololetí členský poplatek nazpět.

 

Storno poplatky – zrušení lekcí a členství:

  • V případě, že se z kurzu/spolku odhlásíte více jak 30 dnů před zahájením pololetí, bude vám účtováno 15% storno z členského poplatku.
  • V případě, že se z kurzu/spolku odhlásíte 30–15 dnů před zahájením pololetí, bude vám účtováno 30 % storno z členského poplatku.
  • V případě, že se z kurzu odhlásíte 14–7 dnů před jeho zahájením, bude vám jako storno poplatek účtováno 50 % z ceny kurzu/členského poplatku.
  • V případě, že se z kurzu odhlásíte 6 a méně dnů před jeho zahájením, bude vám jako storno poplatek účtováno 70 % z ceny kurzu/členského poplatku.
  • V průběhu pololetí není možné požadovat vrácení členského poplatku, pokud se rozhodnete členství/docházku ukončit či přerušit.
  • Taneční lektor může být zastoupen jiným adekvátním lektorem a to krátkodobě i dlouhodobě.
  • Při zrušení lekcí konaných ve vlastních prostorách Taneční školy z interních důvodů (rozhodnutí Taneční školy) – Taneční škola zajistí náhradní lekce (obvykle se řeší protáhnutím kurzu). V případě, že náhradní lekce nejsou vypsány, Taneční škola za takovéto lekce vrací členský poplatek či jiné provedené úhrady.
  • Při zrušení tanečních lekcí jakéhokoliv typu členství z důvodu vyšší moci jsou zrušené lekce bez kompenzace.
  • Při zrušení lekcí základního členství pořádaných TŠ na základních školách, které je provedeno ze strany ZŠ, či jejím zřizovatelem, jsou zrušené lekce bez kompenzace.
  • Pro všechny lekce konané na ZŠ v 1. pol. 2020/2021 TŠ garantuje převedení 100% nevychozeného členského příspěvku na další pololetí – pokud dojde k přerušení či ukončení tanečních lekcí ze strany státu či dané ZŠ z důvodu zdravotní situace v souvislosti s nákazou Covid – 19)

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR):

  • Souhlasím, aby Taneční škola zpracovávala a evidovala mnou poskytnuté údaje jako jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu, telefonní číslo, e–mail, a ostatní obdobné údaje za účelem evidence členů a kontaktu členů ve spojitosti s kurzy a jinými akcemi pořádanými Taneční školou.
  • Souhlasím, aby Taneční škola pořizovala, zpracovávala a evidovala fotografické materiály, videozáznamy, zvukové záznamy a sportovní výsledky členů TŠ za účelem marketingových (informační letáky, propagační akce, prezentace na webu a sociálních sítích) a jiných obdobných akcí.
  • Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů, v platném znění. Tento souhlas poskytuji na dobu mého členství ve spolku.

 

Video a foto:

  • V prostorách Taneční školy (prostor, kde se odehrává taneční akce pořádaná Taneční školou) není dovoleno natáčet ani fotit bez předchozí domluvy s Taneční školou.
  • Video + další fotografický materiál z tanečních lekcí a jiných akcí, kterých se členové Taneční školy účastní, mohou být použity pro propagační účely Taneční školy Ivy Langerové a to v neomezené míře.