fbpx

PRAVIDLA A PODMÍNKY ÚČASTI NA TANEČNÍM SOUSTŘEDĚNÍ TOP DANCE PRAGUE

Účastník soustředění – respektive jeho zákonný zástupce se vyplněním přihlášky na taneční soustředění zavazuje respektovat následující pravidla, podmínky a náležitosti spojené s účastí na tanečním soustředěním.

I. Pravidla a podmínky účasti na soustředění

 • Dbát pokynů lektorů, vychovatelů a organizátorů taneční akce a neohrožovat bezpečí své, ani jiných účastníků.
 • Respektovat bezpečnostní pravidla tanečnícho soustředění (účastníci budu s těmito pravidly seznámeni po příjezdu).
 • Pokud účastník soustředění nerespektováním bezpečnostních pravidel, pokynů vedoucího/lektora způsobí škodu na majetku či zdraví sobě či jiným, za škodu nese zodpovědnost zákonný zástupce účastníka soustředění.
 • Taneční škola si vyhrazuje právo stanovit limit maximálního počtu účastníků soustředění a přihlašování kdykoliv uzavřít
 • Taneční škola si vyhrazuje právo soustředění z důvodů nízého počtu účastníků a nebo z jiných závažných důvodů zrušit nejpozději do 3 dnů před začátkem soustředění.

 

II. Storno podmínky

 • Případné odhlášení z kurzu musí proběhnout písemnou formou (i přes e–mail).
 • V případě, že volné místo obsadí náhradník a kapacita soustředění je plně obsazena zálohu vracíme. V případě vážného úrazu či nemoci (musí být doloženo doktorem) a oznámeno více jak 7 dní před začátkem tanečního soustředění vracíme 60% zálohy. V ostatních případech je přijatá záloha nevratná.
 • V průběhu soustředění není možné požadovat vrácení ceny, pokud se rozhodnete soustředění přerušit či ukončit a to z jakéhokoliv důvodu.
 • V průběhu soustředění není možné požadovat vrácení ceny, pokud díky svému chování budete ze soustředění vyloučeni. Důvodem vyloučení ze soustředění může být vážné nerespektování pravidel soustředění a pokynů vedoucích. Nevhodné chování účastníka soustředění bude před jakýmkoliv opatřením ze strany Taneční školy konzultováno se zákonným zástupcem účastníka soustředění.
 • V případě zrušení tanečního soustředění z důvodu nepříznivé epidemiologické situace budou veškeré platby vráceny

 

Video a foto:

 • V prostorách Taneční školy (prostor, kde se odehrává taneční kurz/akce pořádaná Taneční školou) není dovoleno natáčet ani fotit bez předchozí domluvy s Taneční školou.
 • Video + další fotografický materiál z tanečních lekcí a jiných akcí, kterých se členové Taneční školy účastní, mohou být použity pro propagační účely Taneční školy Ivy Langerové a to v neomezené míře.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

 • Odesláním přihlášky(elektronicky či v papírové formě) a potvrzením podmínek a náležitosti kurzu či jiné akcí pořádaných Taneční školou souhlasím v plném znění s následujícími body vztahující se k ochraně o zpracování osobních údajů:
  • Souhlasím aby Taneční škola zpracovávala a evidovala mnou poskytnuté údaje jako (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu místa pobytu, telefonní číslo, email, atd.) za účelem evidence členů a možnému kontaktu členů ve spojitosti s akcemi pořádaných Taneční školou.
  • Souhlasím, aby Taneční škola pořizovala, zpracovávala a evidovala fotografické materiály, videozáznamy, zvukové záznamy a sportovní výsledky členů Taneční školy za účelem marketingu (letáky, propagační akce, prezentace na webu a na sociálních sítích, informační materiály).